วัดเขาอังคาร

8 ก.พ. 2561      166 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วัดเขาพระอังคาร บ้านเจริญสุข ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เป็นวัดที่สร้างมานานในยุคที่ขอมเรืองอำนาจ น่าจะสร้างในยุคเดียวกันกับปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ส่วนสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่เห็นในวัดปัจจุบัน ส่วนใหญ่สร้างใหม่ทับของเก่า ตัววัดตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3 ก.ม. ตั้งอยู่บนยอดเขาพระอังคารซึ่งสูงประมาณ 320 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีโบสถ์ที่ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมหลายสมัย เป็นวัดที่สวยงามใหญ่โตแห่งหนึ่งของบุรีรัมย์ มีโบสถ์ ศาลา และอาคารต่างๆ เป็นวัดที่สร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยต่างๆ หลายรูปแบบงดงาม แปลกตาและน่าสนใจยิ่ง ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังและเรื่องราวพุทธชาดกเป็นภาษาอังกฤษด้วย บริเวณวัดเป็นปากปล่องภูเขาไฟคาดว่าเคยเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสมัยทวารวดีเพราะเสมาหินแกะสลักสมัยดังกล่าวหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก

ตำนานเขาอังคาร
ภูเขาพระอังคาร เดิมชื่อ ภูเขาลอย เหตุที่เรียกว่าภูเขาพระอังคาร เพราะตามประวัติลายแทงธาตุพนม กล่าวไว้ว่า เมื่อ พ.ศ. ๘ได้มีพญาทั้ง ๕ ได้นำพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าไปบรรจุที่พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีพระมหากัสสปะเถระและพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ เป็นประธาน อีกพวกหนึ่งได้นำพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานบรรจุไว้บนภูเขาลอย ตามประวัติว่าตามที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานแล้วที่เมืองกุสินารา หลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว โทณพราหมณ์ได้แจกพระธาตุไป ๘ พระนครแล้ว อยู่มามีเมือง ๆ หนึ่งไปขอพระธาตุทีหลังเขาพอดีพระธาตุได้แจกไปหมดแล้ว โทณพราห์มจึงเอาทะนานทองตวงเอาธาตุพระอังคาร (ขี้เถ้า) ให้มา เมื่อได้พระอังคารธาตุจึงได้เดินทางกลับมาทางทิศอิสานใต้ พอถึงภูเขาลูกหนึ่งคือภูเขาลอย มีรูปลักษณะสวยงามรูปร่างเหมือนรูปพญาครุฑนอนคว่ำหน้า จึงมีความคิดว่าน่าจะนำพระอังคารธาตุบรรจุไว้ที่แห่งนี้เมื่อลงความเห็นเป็นอันเดียวกันแล้ว จึงได้สร้างสถานที่บรรจุพระอังคารธาตุไว้ที่ไหล่ข้างซ้ายของพญาครุฑ และเปลี่ยนชื่อภูเขาลอยเป็นภูเขาพระอังคาร ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ลักษณะทั่วไป ลักษณะทั่วไปของภูเขาอังคาร เป็นเนินเขาฐานกว้าง ประเภทเนินลาวาบซอลท์ปากกรวยภูเขา เกิดจากการประทุของภูเขาไฟ มีปากปล่องใหญ่อยู่ที่เขากระดูก และมีปากปล่องเล็กอีกหลายแห่ง การประทุของภูเขาไฟเกิดขึ้นในยุคควอเทอร์นารีหรือประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว ซากภูเขาไฟถ้ามองระยะไกลจะมีลักษณะเป็นเนินเขาแผ่กว้างเป็นแนวยาวเหนือใต้ ถ้ามองจากที่สูงจะเห็นเป็นรูปคล้ายพญาครุฑที่กำลังกระพือปีกหรือคว่ำหน้า หันหัวไปทางทิศใต้มีขุนเขาเขียวขจี คือหมู่บ้าน ถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนที่ลำตัวที่ต้นปีกซ้ายคือที่โบราณวัตถุและพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้า มีปีกซ้ายเป็นเนินเขายื่นไปทางทิศตะวันออก คือหมู่บ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนหางยื่นไปทางทิศเหนือทางบ้านสวายสอ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ภูเขาพระอังคารมียอดสูง ๓๓๑ เมตร จากระดับน้ำทะเล ปกคลุมพื้นที่ประมาณ ๙๐ ตารางกิโลเมตร เนินเขาที่สูงที่สุด ชาวบ้านเรียกว่า เขาป่าช้า เพราะเคยใช้เป็นที่ฝังเก็บศพ หรือ เผาเก็บกระดูกของชาวบ้านที่อาศัยบริเวณรอบเนินนี้ เขาป่าช้าอยู่เกือบกึ่งกลางของเนินภูเขาไฟ เป็นเนินเขาโดดเดี่ยว สูงชะลูดชันมาก เกิดจากหินหลอมละลายที่ไหลปะทุออกมาเหนียวข้นมาก และเย็นตัวเร็ว ไม่มีโอกาสไหลไกลออกไป รูปร่างของเนินเขามีลักษณะเป็นรูปเนินรี วางตัวอยู่ในแนวทิศเหนือใต้ กว้างประมาณ 12 ก.ม. และยาวประมาณ 15 ก.ม. หินลาวาหรือหินหลอมละลายที่ไหลออกมาเย็นตัวบนผิวโลกคลุมพื้นที่ประมาณ 10 ตร.ก.ม. เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยเล็ก ๆ เช่น ห้วยสวายสอ คลองตาเขียว คลองหิน คลองสะส่าง ลำท้องเรือ ห้วยมะกอก คลองไผ่ คลองหินลาด คลองต้อ เป็นต้น ลำห้วยเหล่านี้ส่วนมากจะมีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น และไหลลงสู่ลำนางรอง ไหลต่อไปสู่ลำปลายมาศ และลำน้ำมูลในที่สุด แต่ทางซีกตะวันออกมีลำห้วยคลองปูน คลองพลิกไหลลงสู่ลำปะเทีย ไหลต่อไปสู่ลำชีและลงสู่ลำน้ำมูล หินบะซอลท์จากที่นี่นอกจากนำมาโม่หินแล้ว ยังนำมาทำหินตีไฟหรือหินเหล็กไฟ ส่วนดินที่สลายตัวจากภูเขาไฟ จัดเป็นดินที่อุดมด้วยแร่ธาตุ มีลักษณะสีดำเหนียว เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังพบดินมาร์ลในบริเวณที่ราบด้านตะวันตก เขตอ.นางรอง อยู่ลึกจากผิวดินประมาณ 1-2 ม. ชาวบ้านนิยมนำมาเผาทำปูนกินหมาก

การเดินทาง
ห่างจากภูเขาพนมรุ้งไปทางตะวันตกประมาณ 8 ก.ม. มีทางเท้าและทางเกวียนขึ้นไปสู่ยอดเนินภูเขานี้หลายเส้นทาง ปัจจุบันมีการสร้างทางรถยนต์พื้นแข็งลูกรังผสมหินภูเขาไฟจากหมู่บ้านเชิงเขาซึ่งอยู่ทางตะวันออกของภูเขาไฟนี้ เส้นทางรถยนต์ที่เข้าสู่หมู่บ้านเจริญสุขมีอยู่ 2 เส้นทาง เส้นทางแรกเริ่มจาก อ.นางรอง ผ่านบ้านผักหวาน บ้านสนวน บ้านกระเดื่อง บ้านหนองม่วง บ้านสวายสอ และบ้านโคกสะอาด อีกเส้นทางหนึ่ง เริ่มจาก อ.ประโคนชัยไปทางทิศตะวันตกตามถนนสายโชคชัย-เดชอุดม ถึงถนนเจริญสุข เส้นทางนี้สะดวกทุกฤดูกาล

สิ่งศักดิ์สิทธิ์
- โบสถ์ 3 ยอด
- ใบเสมาพันปี
- พระพิฆเนศงาเดียว
- พระพุทธ 109 องค์
- พระตำหนักศักดิ์สิทธิ์
- เทวรูปเจ้าเมืองขอม
- พระปางนาคปรกนอกโบสถ์
- รอยพระพุทธบาทจำลอง