ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าบุรีรัมย์

9 ก.ค. 2562      14 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print