ประชุมหารือการดำเนินงาน “ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวครบวงจร"

13 พ.ค. 2562      28 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print



















วันที่ 13 พ.ค.62 (10.00 น.)
นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมหารือการดำเนินงาน 
“ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวครบวงจร ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัดบุรีรัมย์ 
เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ (Buriram Blue City) 
รายการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาคาร Blue Heart Center “ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวครบวงจร” 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมข้อมูล คลังความรู้ ประวัติศาสตร์ และศิลปะของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสถานที่จัดนิทรรศการและงานศิลปะในโอกาสต่างๆ และเป็นสถานที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) หรือ TK Park ซึ่งได้มีการทำบันทึกข้อตกลงกับจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งอุทยานการเรียนรู้บุรีรัมย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยแนวคิดห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเป็นปัจจัยในการปลูกฝังและส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ แก่เด็กและเยาวชนและประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และพื้นที่ใกล้เคียง ณ อาคาร Blue Heart Center (ศาลากลางหลังเดิม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
และสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว จะแล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน 2562 
โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์