ท่องเที่ยวและกีฬาบุรีรัมย์ ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเปิดตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนภาคบริการ ตามรอยอารยธรรมขอมอีสานใต้

1 พ.ค. 2562      42 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printวันที่ 1 พ.ค.62 เวลา 10.30. 
        นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเปิดตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนภาคบริการ ตามรอยอารยธรรมขอมอีสานใต้  โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนภาคบริการ ตามรอยอารยธรรมขอมอีสานใต้ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 2 อาคารอาทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โครงการดังกล่าว จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและจัดให้มีกลไกที่ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยทุกฝ่ายจะสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือตามขีดความสามารถ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของแต่ละฝ่ายหรือที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายของแนวทางการดำเนินการความร่วมมือของข้อตกลง