โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

26 เม.ย. 2562      47 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ ๒๖ เม.ย.๖๒
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างศักยภาพให้แก่พื้นที่เมืองชายแดน Familiarization Trip (FAM TRIP) ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ เม.ย.๖๒ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้เกิดความร่วมมือในการสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดร่วมกันในพื้นที่เมืองชายแดน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และสื่อมวลชน จำนวน ๕๐ คน ศึกษาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงและสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยว ณ จังหวัดเสียมราฐ และในวันนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. ได้เชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของเสียมราฐ จำนวน ๒๐ ท่าน ร่วมหารือแนวทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ชายแดนของทั้ง ๒ จังหวัด โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหัวหน้าคณะ และนางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบของที่ระลึก ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของเสียมราฐ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท