Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนไทยทั้งมวล ครั้งที่ 3 “Thailand Tourism foor all:การท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลรองรับสังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมสิทธิคนพิการ”

21 พ.ย. 2561      75 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printมูลนิธิมหกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเครือข่ายมหามิตร Friendly Design กำหนดจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนไทยทั้งมวล ครั้งที่ 3 “Thailand Tourism foor all:การท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลรองรับสังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมสิทธิคนพิการ” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 ณ Hall 1-2 Impact เมืองทองธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความตื่นตัวทางด้านการรวมพลังขับเคลื่อน ปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์ สำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุอย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐ และภาคเอกชน สอดรับกับกระแสการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิมหกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล โทร. 089 448 7404