เจ้าหน้าที่พละศึกษาประจำเภอ

21 พ.ย. 2561      1138 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

    นางสาวนิภาดา ชมดี

       จพล.อำเภอกระสัง

    นางสาววรีย์รัตน์ มามุ่งดี

     จพล.อำเภอเมืองบุรีรัมย์

      นายจีรนะ สงวนรัมย์

       จพล.อำเภอโนนดินแดง

         นายยศกร สมศรี

    จพล.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

      นายติระศักดิ์ สมอาจ

          จพล.อำเภอชำนิ

        นายอุทัย ปุระเส

     จพล.อำเภอหนองหงส์

     นายพิศิษฐ์ กาประโคน

      จพล.อำเภอประโคนชัย

       นายอาทร ฉลูรัมย์

       จพล.อำเภอบ้านด่าน

      นายสาคร โททัสสะ

       จพล.อำเภอสตึก

    นายณัชฐปกรณ์ สุวรรณทิพย์

     จพล.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

       นายวสันต์ เกือบรัมย์

      จพล.อำเภอพลับพลาชัย

      นายศิริพงษ์ เจริญพันธ์

        จพล.อำเภอห้วยราช

     นางอัจฉรา รุ่งพิรุณ

      จพล.อำเภอแคนดง

       นายธีระศักดิ์ สนทนา

         จพล.อำเภอหนองกี่

     นายธนบูรณ์ คำชมภู

       จพล.อำเภอคูเมือง

     นายชัยกร โสรมรรค

      จพล.อำเภอพุทไธสง

   นายธันวา สุวรรณประทีป

       จพล.อำเภอนางรอง

      นายไพรัตน์ พุทธศรี

    จพล.อำเภอละหานทราย

   ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พงษ์ อำไพพิศ

        จพล.อำเภอโนนสุวรรณ

   นางสาวศุภมาศ แสนแก้ว

        จพล.อำเภอปะคำ

       นางภัทรพร อ่อนศรี

      จพล.อำเภอลำปลายมาศ

       นายอนุกูล เดิมทำรัมย์

         จพล.อำเภอนาโพธิ์