บุคลากร

11 ม.ค. 2561      293 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์


1. นางสาววิมล ชอบสุข ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ 044-666528
2. นายศานิต ปรากฎมาก นักเวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 044-666528
3 นายสุรเศรษฐ์ คุณมาศ นักเวิเคราะห์นโยบายและแผน 044-666528
4. นายภคินทร์ ไทยทองหลาง เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว 044-666528
5. นางสาววาสนา การเพียร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 044-666528
6. นางพงศกร ไหวดี เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด 044-666528
7. นางสาวสกาวรัตน์ ปะโพทิง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 044-666528
8. นางสาวณัฐกมล แดนแก้ว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 044-666528
9. นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 044-666528
10 นายวิเชียร วิบูลยา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 044-666528

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์


1. นางสาววรีรัตน์ มามุ่งดี จพล.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 087-3766678
2. นายรุ่งชัย สุวรรณภูมิ จพล.อำเภอกระสัง 086-8253171
3. นายธนบูรณ์ คำชมภู จพล.อำเภอคูเมือง 087-4426156
4. นางอัจฉรา รุ่งพิรุณ จพล.อำเภอแคนดง 087-2603203
5. นายติระศักดิ์ สมอาจ จพล.อำเภอชำนิ 083-7405090
6. นายธันวา สุวรรณประทีป จพล.อำเภอนางรอง 083-8135298
7. นายอนุกูล เดิมทำรัมย์ จพล.อำเภอนาโพธิ์ 082-1469576
8. นายจีระนะ สงวนรัมย์ จพล.อำเภอโนนดินแดง 087-7508388
9. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พงษ์ อำไพพิศ จพล.อำเภอโนนสุวรรณ 080-1608159
10. นายกังวาฬ มารศรี จพล.อำเภอบ้านกรวด 084-4780866
11. นายอาทร ฉลูรัมย์ จพล.อำเภอบ้านด่าน 080-7210186
12. นายยศกร สมศรี จพล.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 087-2348546
13. นายพิศิษฐ์ กาประโคน จพล.อำเภอประโคนชัย 088-4807920
14. นายวสันต์ เกือบรัมย์ จพล.อำเภอพลับพลาชัย 089-6148276
15. นายชัยกร โสรมรรค จพล.อำเภอพุทไธสง 089-6725612
16. นายไพรัตน์ พุทธศรี จพล.อำเภอละหานทราย 086-1775147
17. นางภัทรพร อ่อนศรี จพล.อำเภอลำปลายมาศ 087-9595932
18. นายสาคร โททัสสะ จพล.อำเภอสตึก 083-3785746
19. นางสาวนิภาดา ชมดี จพล.อำเภอหนองกี่ 087-9065545
20. นายอุทัย ปุระเส จพล.อำเภอหนองหงส์ 087-6530042
21. นายศิริพงษ์ เจริญพันธ์ จพล.อำเภอห้วยราช 087-8801898
22. นางสาวศุภมาศ แสนแก้ว จพล.อำเภอปะคำ 085-0173719
23. นายนันทวัฒน์ สุวรรณทิพย์ จพล.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 081-0636289