บุคลากร

11 ม.ค. 2561      6 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์1.
นางสาววิมล ชอบสุข
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
044-666528

2.
นายศานิต ปรากฎมาก
นักเวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
044-666528

3
นายสุรเศรษฐ์ คุณมาศ
นักเวิเคราะห์นโยบายและแผน
044-666528

4.
นายภคินทร์ ไทยทองหลาง
เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว
044-666528

5.
นางสาววาสนา การเพียร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
044-666528

6.
นางพงศกร ไหวดี
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด
044-666528

7.
นางสาวสกาวรัตน์ ปะโพทิง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
044-666528

8.
นางสาวณัฐกมล แดนแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
044-666528

9.
นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
044-666528

10
นายวิเชียร วิบูลยา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
044-666528เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1.

นางสาววรีรัตน์ มามุ่งดี จพล.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 087-3766678

2.

นายรุ่งชัย สุวรรณภูมิ จพล.อำเภอกระสัง 086-8253171

3.

นายธนบูรณ์ คำชมภู จพล.อำเภอคูเมือง 087-4426156

4.

นางอัจฉรา รุ่งพิรุณ จพล.อำเภอแคนดง 087-2603203

5.

นายติระศักดิ์ สมอาจ จพล.อำเภอชำนิ 083-7405090

6.

นายธันวา สุวรรณประทีป จพล.อำเภอนางรอง 083-8135298

7.

นายอนุกูล เดิมทำรัมย์ จพล.อำเภอนาโพธิ์ 082-1469576

8.

นายจีระนะ สงวนรัมย์ จพล.อำเภอโนนดินแดง 087-7508388

9.

ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พงษ์ อำไพพิศ จพล.อำเภอโนนสุวรรณ 080-1608159

10.

นายกังวาฬ มารศรี จพล.อำเภอบ้านกรวด 084-4780866

11.

นายอาทร ฉลูรัมย์ จพล.อำเภอบ้านด่าน 080-7210186

12.

นายยศกร สมศรี จพล.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 087-2348546

13.

นายพิศิษฐ์ กาประโคน จพล.อำเภอประโคนชัย 088-4807920

14.

นายวสันต์ เกือบรัมย์ จพล.อำเภอพลับพลาชัย 089-6148276

15.

นายชัยกร โสรมรรค จพล.อำเภอพุทไธสง 089-6725612

16.

นายไพรัตน์ พุทธศรี จพล.อำเภอละหานทราย 086-1775147

17.

นางภัทรพร อ่อนศรี จพล.อำเภอลำปลายมาศ 087-9595932

18.

นายสาคร โททัสสะ จพล.อำเภอสตึก 083-3785746

19.

นางสาวนิภาดา ชมดี จพล.อำเภอหนองกี่ 087-9065545

20.

นายอุทัย ปุระเส จพล.อำเภอหนองหงส์ 087-6530042

21.

นายศิริพงษ์ เจริญพันธ์ จพล.อำเภอห้วยราช 087-8801898

22.

นางสาวศุภมาศ แสนแก้ว จพล.อำเภอปะคำ 085-0173719

23.

นายนันทวัฒน์ สุวรรณทิพย์ จพล.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 081-0636289