โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายธุรกิจบริการจังหวัดบุรีรัมย์ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี”

17 ก.ย. 2557      46 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายธุรกิจบริการจังหวัดบุรีรัมย์ "การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายธุรกิจบริการท่องเที่ยว และเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะทำงาน BCM ปัจจัยความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวและเจ้าบ้านที่ดี, ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์, มัคคุเทศก์/อาสาสมัครนำเที่ยว,ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว, ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว รวม 100 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์