โครงสร้างสำนักงาน

12 ม.ค. 2561      416 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

  นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ปฏิบัติหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์        นายอนุชา ปะทิรัมย์

 นักเวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ      นายสุรเศษฐ์ คุณมาศ

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวจันทร์เพ็ญ แสงจันทร์

         เจ้าหน้าที่ธุรการ
          นางเขมมิกา พรมงาม

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว     นายศุภมิตร สมอาจ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด     นายประวิทย์ ซื่อตรง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   นายกันตพงศ์ สาระสิทธิ์

      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   นางสาวพิชญาพร ศรีศุภมิตร

 หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว นางสาวปิยะพันธ์ วรรณโกษิตย์

  เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว    นางสาววิภาฤดี จะรักษ์รัมย์

    เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว     นางสาวปัสสนา รักเดช

   เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว     นางสาวศุภนิดา มาพบ

  เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว   นายพิพัฒน์ ประเสริฐศักดิ์

  เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว         นางสาวนริศรา สมอหอม

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว