โครงสร้างสำนักงาน

12 ม.ค. 2561      13 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

    นางสาววิมล  ชอบสุข<br />
<br/>ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
นางสาววิมล ชอบสุข

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์


ฝ่ายอำนวยการ<br />
<br/>นายสุรเศษฐ์   คุณมาศ<br />
<br/>นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายอำนวยการ

นายสุรเศษฐ์ คุณมาศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว<br />
<br/>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


กลุ่มงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ<br/><br />
นายศานิต  ปรากฎมาก<br/><br />
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

นายศานิต ปรากฎมาก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวณัฐกมล   แดนแก้ว<br />
<br/>เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวณัฐกมล แดนแก้ว

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นายภคินท์   ไทยทองหลาง<br />
<br/>เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว
นายภคินท์ ไทยทองหลาง

เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว


นายพงศกร   ไหวดี<br />
<br/>เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด
นายพงศกร ไหวดี

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด


นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงจันทร์<br />
<br/>เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงจันทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางวาสนา  การเพียร<br />
<br/>เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางวาสนา การเพียร

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว


นางสาวสกาวรัตน์   ปะโพทิง<br />
<br/>เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวสกาวรัตน์ ปะโพทิง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายวิเชียร วิบูลยา<br />
<br/>เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวิเชียร วิบูลยา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน