โครงสร้างสำนักงาน

12 ม.ค. 2561      71 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นางสาววิมล ชอบสุข
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์


ฝ่ายอำนวยการ
นายสุรเศษฐ์ คุณมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


กลุ่มงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
นายศานิต ปรากฎมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวณัฐกมล แดนแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นายภคินท์ ไทยทองหลาง
เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว


นายพงศกร ไหวดี
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด


นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางวาสนา การเพียร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว


นางสาวสกาวรัตน์ ปะโพทิง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายวิเชียร วิบูลยา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน