โครงสร้างสำนักงาน

12 ม.ค. 2561      725 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

  นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล

   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์        นายอนุชา ปะทิรัมย์

 นักเวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ      นายสุรเศษฐ์ คุณมาศ

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวจันทร์เพ็ญ แสงจันทร์

         เจ้าหน้าที่ธุรการ
          นางเขมมิกา พรมงาม

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว     นายศุภมิตร สมอาจ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด     นายประวิทย์ ซื่อตรง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน      นายทินกร   หาญยิ่ง

      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    นางสาวณัฐสุดา คงประโคน

     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  นาวสาวพิชญาพร ศรีศุภมิตร

หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว    นางสาววิภาฤดี จะรักษ์รัมย์

    เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว     นางสาวปัสสนา รักเดช

   เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว     นางสาวศุภนิดา มาพบ

  เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว   นายพิพัฒน์ ประเสริฐศักดิ์

  เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว นางสาวปิยะพันธ์ วรรณโกษิตย์

 เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว        นางสาวนริศรา สมอหอม

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว