โครงสร้างสำนักงาน

12 ม.ค. 2561      2282 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

      นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง

   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

            นายศานิต ปรากฎมาก 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

  นางสาววัลย์วศร ธีรปัญญาพัฒน์

นักเวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

         นายสุรเศรษฐ์ คุณมาศ 

       นักเวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 นาวสาวจันทร์เพ็ญ แสงจันทร์ 

   เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ

    นางสาวปัสสนา รักเดช

หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

               นางเขมมิกา พรมงาม

            เจ้าหน้าที่เหลือนักท่องเที่ยว

        

 นางสาวชุติมาศ บวรชาติ 

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

    นางสาวพิชญาพร ศรีศุภมิตร

   เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

   นายพิพัฒน์ ประเสริฐศักดิ์

  เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 

นางสาวปิยะพันธ์ วรรณโกษิตย์

 เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

        นางสาวรชตวรรณ  คำอาจ

 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

   ..............