การฝึกอบรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

24 พ.ย. 2564      13 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การฝึกอบรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564(เวลา 13.30. น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสาววิภาฤดี จะรักษ์รัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการฝึกอบรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อให้การนำเข้าข้อมูลโครงการและรายงานผลการดำเนินงานในระบบ (eMENSCR) เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้จัดการฝึกอบรม