ประชุมและติดตามผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานสร้างและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับกลุ่ม โดยกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(SE)

3 ก.ย. 2564      23 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

✅✅
</div>
<div class=