ประชุมคณะทำงานทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดบุรีรัมย์

3 มี.ค 2564      44 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดกิจกรรม : (เวลา 09.00 น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสาววัลย์วศร ธีรปัญญาพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ และยกร่างแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้แทนแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินกิจกรรม : 3 มีนาคม 2564