ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

20 ต.ค. 2563      26 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อเรื่องกิจกรรม : ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดกิจกรรม : (09.30น) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายศานิต ปรากฎมาก นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างความรู้เเละความเข้าใจในการดำเนินการตามตัวชี้วัดให้กับผู้ปฏิบัติของจังหวัด โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 20 ตุลาคม 2563 สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์