เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2563

11 ก.ย. 2563      20 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 11 กันยายน 2563 (10.00 น.)นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนางสาววิภาฤดี จะรักษ์รัมย์ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้อำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการ มาตรการ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งแผนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัด ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์การสวัสดิการการชุมชน องค์กรภาคเอกชนอื่น อาสาสมัครในจังหวัดมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานคุ้มคองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัด โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์