การให้คำปรึกษาและการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีภาวะอารมณ์แปรปรวนสำหรับเจ้าหน้าที่กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

7 ก.ย. 2563      16 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อกิจกรรม : การให้คำปรึกษาและการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีภาวะอารมณ์แปรปรวนสำหรับเจ้าหน้าที่กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รายละเอียดกิจกรรม : นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวปิยะพันธ์ วรรณโกษิตย์ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกาาฝึกอบรมการให้คำปรึกษาและการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มี ภาวะอารมณ์แปรปรวนสำหรับเจ้าหน้าที่กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ" ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมดูสิตธานี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เจ้าหน้าที่กองทุนฯที่ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Center ; TAC) เป็นผู้ที่มีความรู้มีทักษะในการให้คำปรึกษา และให้บรึคารนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีภาวะอารมณ์แปรปรวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนๆและสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีให้กับประเทศ โดยมีนายสุทัศน์ คงแย้ม ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เป็นประธาน วัน เดือน ปี ที่ดำเนินกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2563 สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ โรงแรมดูสิตธานี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี