ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์เมืองปราสาทสองยุค รายการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก     23 ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     23 ก.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และสติกเกอร์ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     17 ก.ย. 2562
จ้างวัสดุสำนักงานและบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     17 ก.ย. 2562
จ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์เมืองปราสาทสองยุค รายการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก     17 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์เมืองปราสาทสองยุค รายการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     5 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์เมืองปราสาทสองยุค รายการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     5 ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     30 ส.ค. 2562