ѹ 12 .. 2561 (ӹǹҹ2054)

  นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล

   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

            นายศานิต ปรากฎมาก 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

       นายปฏิการณ์ ขันพันธ์

นักเวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

         นายสุรเศรษฐ์ คุณมาศ 

       นักเวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 นาวสาวจันทร์เพ็ญ แสงจันทร์ 

   เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ

    นางเขมมิกา พรมงาม

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการท่องเที่ยว

    นางสาวณัฐสุดา คงประโคน

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี

        นางสาวนภัสนันท์ พิริยโรจนสิน

   เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

       นายศุภมิตร สมอาจ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด 

         นางสาวปัสสนา รักเดช

     หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

    นางสาวพิชญาพร ศรีศุภมิตร

   เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

     นางสาววิภาฤดี จะรักษ์รัมย์

  เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

   นายพิพัฒน์ ประเสริฐศักดิ์

  เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 

นางสาวปิยะพันธ์ วรรณโกษิตย์

 เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

        นายจาตุรงค์ หลักชัย 

  เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

   นางสาวชุติมาศ บวรชาติ 

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว