ѹ 12 .. 2561 (ӹǹҹ3018)

      นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง

   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

            นายศานิต ปรากฎมาก 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

  นางสาววัลย์วศร ธีรปัญญาพัฒน์

นักเวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

         นายสุรเศรษฐ์ คุณมาศ 

       นักเวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 นาวสาวจันทร์เพ็ญ แสงจันทร์ 

   เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ

        นางสาวรชตวรรณ  คำอาจ

 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

   ..............