ѹ 12 .. 2561 (ӹǹҹ2599)

      นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง

   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

            นายศานิต ปรากฎมาก 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

  นางสาววัลย์วศร ธีรปัญญาพัฒน์

นักเวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

         นายสุรเศรษฐ์ คุณมาศ 

       นักเวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 นาวสาวจันทร์เพ็ญ แสงจันทร์ 

   เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ

   นางสาวณัฐสุดา คงประโคน

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี

    นางสาวปัสสนา รักเดช

หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

               นางเขมมิกา พรมงาม

            เจ้าหน้าที่เหลือนักท่องเที่ยว

       นายศุภมิตร สมอาจ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด 

        

 นางสาวชุติมาศ บวรชาติ 

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

    นางสาวพิชญาพร ศรีศุภมิตร

   เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

     นางสาววิภาฤดี จะรักษ์รัมย์

  เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

   นายพิพัฒน์ ประเสริฐศักดิ์

  เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 

นางสาวปิยะพันธ์ วรรณโกษิตย์

 เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

        นางสาวรชตวรรณ  คำอาจ

 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

   ..............